Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Numery programów i podręczników


Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce zatwierdzona 8 czerwca 2018 r. podczas 379. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

Zastąpiła ona dokument z 2010 r. odpowiadając na wyzwania polskiej szkoły. Podstawa programowa przyjmuje nowy podział edukacyjny: klasy I-IV to cykl przygotowujący do I Komunii św. oraz etap wdrażający w praktykę częstej Komunii św. Klasy V-VIII to dalsze i bliższe przygotowanie do bierzmowania, dlatego na tym etapie dominuje tematyka z zakresu mistagogii. Szkoła ponadpodstawowa to wychowanie do dorosłości chrześcijańskiej, pogłębienie znajomości Biblii i Tradycji, kształtowanie tożsamości kościelnej połączone z podejmowaniem działań apostolskich. W Podstawie znajdują się także założenia do stworzenia programu nauczania w przedszkolu oraz szkole specjalnej.

Do nabycia:

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP 19 września 2018 r.

Dokument jest zgodny z założeniami zawartymi w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce zatwierdzonej 8 czerwca 2018 r. Program uwzględnia zmiany wprowadzone w związku z reformą systemu oświaty.  Etapy edukacyjne zostały przygotowane z podziałem na poziomy nauczania i działy. Każdy dział zawiera: cele katechetyczne, treści nauczania, wymagania szczegółowe, postawy, które nie podlegają ocenie szkolnej oraz korelację z edukacją szkolną. Program do każdej klasy zawiera także wskazania do realizacji programu, a każdy etap edukacyjny zakończony jest uwagami o współpracy z rodziną i parafią.

Do nabycia:

Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii

Zgodnie z § 4 Rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753) dyrektorzy nie zatwierdzają podręczników i programów do religii. Nauczyciele religii tylko informują dyrekcję o podręcznikach, które będą stosowane w szkole.

Dyrektorzy nie zatwierdzają podręczników i programów do religii – wyjaśnienie

Pismo informujące o programie i podręcznikach – wzór

Programy i podręczniki do nauczania religii
obowiązujące w roku szkolnym 2021/22