Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Kościelne


Dokumenty ogólnokościelne

Paweł VI, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim (DWCH 1965)

Direttorio Catechistico Generale (DCG 1971)

Paweł VI, Evangelii nuntiandi (EN 1975)

Jan Paweł II, Catechesi tradendae (CT 1979)

Directorio para la Catequesis 2020


Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce (PDK 2001)

Uchwała Konferencji Episkopatu Polski w sprawie minimalnych wymagań w kształceniu nauczycieli religii (7 czerwca 2016)

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania z 2017 r.

Wskazania KEP dotyczące przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej z dnia 29 sierpnia 2020 r.


Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP w sprawie organizowania zajęć z religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii