Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Państwowe


Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915)

Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauczania religii z dnia 14 kwietnia 1992 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 983)

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (28.07.1993)

Prawo oświatowe – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (26 lipca 2018)

Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii