1. Jednym z zadań katechizacji młodzieży szkół gimnazjalnych jest przygotowanie do sakramentu bierzmowania.

 

2. Bierzmowanie, czyli sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, uzdalnia katechizowanych do odpowiedzialności za Kościół, do dawania świadectwa i aktywnej obecności w świecie, należy przeto otoczyć właściwą opieką młodzież przygotowującą się do tego sakramentu.

 

3. Młodzież powinna przyjmować sakrament bierzmowania w swoim kościele parafialnym. W przypadkach szczególnie pilnych dla wiernych z różnych parafii udziela się sakramentu bierzmowania w Pelplinie, także parafie sąsiednie powinny przyjąć kandydatów, którzy nie mogą czekać na termin bierzmowania w swojej parafii.

 

4. Niech księża proboszczowie i katecheci zwrócą młodzieży uwagę na to, że z okazji bierzmowania wybiera się nie tyle imię, co patrona, który ma swoją osobowością stanowić ideał życia chrześcijańskiego. Akcentowanie tej zasady pozwoli uniknąć prób wybierania imion fikcyjnych i niechrześcijańskich. Nie należy też w tym kontekście doradzać wyboru imion postaci starotestamentalnych.

 

5. W roku poprzedzającym bierzmowanie należy zobowiązać młodzież do uczestnictwa w comiesięcznych nabożeństwach i katechezach. W nabożeństwach tych należy uwypuklić zadania wynikające z sakramentu bierzmowania, a przede wszystkim obowiązek świadczenia o Chrystusie – słowem i życiem.

 

6. Sakramentu bierzmowania udziela się młodzieży w ostatniej klasie gimnazjalnej.

 

7. Warunki dopuszczenia do bierzmowania są następujące:

a) systematyczne uczestniczenie w katechizacji,

b) uczestniczenie w bezpośrednim przygotowaniu do bierzmowania,

c) uczestniczenie w niedzielnej i świątecznej Mszy św.,

d) dawanie świadectwa życia chrześcijańskiego.

 

8. Ze względu na ścisły związek bierzmowania z pozostałymi sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego, zaleca się, aby świadkami bierzmowania byli rodzice chrzestni. Świadkiem bierzmowania zamiast rodziców chrzestnych może być inna osoba, która sama przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest praktykująca i prowadzi życie według zasad wiary.

 

9. Poszczególni kandydaci do bierzmowania winni posiadać specjalne kartki z wyszczególnieniem imion, nazwiska, miejsca i daty urodzenia oraz chrztu i bierzmowania. Kartki należy następnie oddać do parafii chrztu.

 

10. W kancelarii parafialnej powinna być księga bierzmowanych.

 

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk