1. Jednym z zadań katechizacji dzieci i młodzieży szkół podstawowych jest przygotowanie do sakramentu pokuty i pełnego uczestnictwa we Mszy św.

 

2. Realizacja tego zadania wymaga współpracy katechety z domem rodzinnym. Warunkiem bowiem owocności i ciągłości formacji eucharystycznej zapoczątkowanej na katechezie jest uczestnictwo rodziny w życiu sakramentalnym Kościoła. Od początku przygotowania do I Komunii św. należy położyć więc szczególny nacisk na uczestnictwo rodziców z dzieckiem w niedzielnej Mszy św. i przystępowanie rodziców do sakramentów.

 

3. Dzieci powinny przystąpić do I Komunii św. pod koniec ich nauki w drugiej klasie (w trzeciej klasie – po obniżeniu wieku rozpoczęcia nauki w szkole z 7 do 6 lat – decyzja Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski) szkoły podstawowej. Poniżej tego wieku nie należy schodzić, o czym powinno się wcześniej powiedzieć rodzicom, którzy w tym samym roku chcą do uroczystej Komunii św. doprowadzić więcej niż jedno dziecko.

 

4. Przygotowanie do I spowiedzi i Komunii św. odbywa się w czasie systematycznej katechezy w szkole.

 

5. Należy wprowadzić dla dzieci uczęszczających do klas drugich i ich rodziców obowiązkowy cyklu nabożeństw i katechez związanych z poświęceniem i wręczeniem pamiątek pierwszokomunijnych:

* wrzesień – nabożeństwo rozpoczynające roczne przygotowanie,

* październik – wtajemniczenie w modlitwę różańcową, poświęcenie różańców,

* listopad – nabożeństwo za zmarłych, poświęcenie książeczek,

* grudzień – poświęcenie i przekazanie dzieciom medalika,

* luty – poświęcenie świec,

* marzec (około IV niedzieli W. P.) – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych,

* maj – nabożeństwo pokutne i pierwsza spowiedź, I Komunia św., nabożeństwo popołudniowe w dniu I Komunii św., wspólne zdjęcie i rozdanie pamiątek.

 

6. Dla rodziców i opiekunów dzieci przygotowujących się do I Komunii św. należy przewidzieć osobną katechezę. Jest ona niezbędna zwłaszcza dlatego, że przystępowanie dziecka do I Komunii św. jest dla niektórych rodziców okazją do powrotu do życia sakramentalnego. Katecheza ta może dotyczyć wprowadzenia w podstawowe prawdy chrześcijaństwa oraz być pogłębieniem wiary i umiejętności religijnego wychowania dzieci.

 

7. Katecheta powinien starać się na bieżąco informować rodziców o tematyce katechez przygotowujących do I Komunii św., aby w ten sposób zapewnić jednolitość formacji katechezy parafialnej i katechezy domu rodzinnego.

 

8. W przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi św. należy zwrócić uwagę na kształtowanie postawy pokuty i nawrócenia.

 

9. Pierwsza spowiedź dziecka powinna stać się dla niego zachętą i bodźcem do głębszego życia religijnego. Kapłani winni z wielką delikatnością i dobrocią podejść do dziecka, aby umożliwić mu religijne przeżycie tego sakramentu. Zaleca się, aby spowiedź ta odbywała się w ramach nabożeństwa pokutnego. Gdy jest duża grupa dzieci, należy wyznaczyć godziny spowiedzi dla poszczególnych mniejszych grup.

 

10. Przed samą uroczystością należy organizować w kościele spotkania dla dzieci i ich rodziców, poświęcone sprawom praktycznym. Celem spotkań jest zaznajomienie z przebiegiem i porządkiem uroczystości.

 

11. Zachęca się dzieci i rodziców do uczestnictwa w nabożeństwach tzw. białego tygodnia. Należy uczulić rodziców, że ich częsta spowiedź i Komunia św. jest dla dziecka skutecznym przykładem życia sakramentalnego.

 

12. Wychowanie eucharystyczne nie kończy się z przyjęciem I Komunii św. Katecheci będą z zapałem je kontynuować, zachęcając dzieci i młodzież do pełnego udziału we Mszy św. niedzielnej i częstej Komunii św. Należy zadbać o właściwą opiekę nad praktyką Komunii św. pierwszopiątkowej, która zawsze powinna być połączona z nabożeństwem pokutnym i dziękczynnym.

 

13. Dzieci powinny przystępować do I Komunii św. w swoim kościele parafialnym. Jedność ze szkolnymi grupami katechizacji jest dla tej sprawy wtórna. Gdyby jednak miała stanowić poważniejszą okoliczność, sprawę miejsca I Komunii św. poszczególnych dzieci księża proboszczowie uzgodnią między sobą.

 

14. Dniem I Komunii św. jest wyłącznie niedziela, pamiątka dnia zmartwychwstania Chrystusa, najstarszy i pierwszy dzień świąteczny Kościoła, podstawa i rdzeń całego roku liturgicznego (KL 106). Zgodnie z duchem liturgii, najstosowniejszymi dniami do odprawiania uroczystości I Komunii św. są niedziele Wielkanocy.

 

15. Jeżeli w danej parafii grupa dzieci pierwszokomunijnych jest nazbyt liczna, zaleca się odprawianie uroczystości w dwie lub nawet w trzy następujące po sobie niedziele albo w dwóch grupach w tę samą niedziele.

 

16. Mogą zdarzyć się przypadki, że dzieci uczęszczające na katechezę przygotowującą do I spowiedzi i Komunii św., są nieochrzczone. Dlatego katecheci już w pierwszych miesiącach katechizacji powinni zażądać od rodziców dzieci metryki chrztu św. Dla dzieci nie ochrzczonych należy zorganizować dodatkowe przygotowanie do przyjęcia sakramentu chrztu.

 

17. Katechizujący i proboszcz podejmuje decyzję o dopuszczeniu dziecka do I spowiedzi i Komunii św. na podstawie:

a) systematycznej, całorocznej katechizacji,

b) uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.,

c) odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej.

 

18. Ważnym czynnikiem w kontaktach z rodzicami, zwłaszcza dziecka religijnie zaniedbanego, powinny być odwiedziny duszpasterza w domu, w celu zapoznania się z sytuacją dziecka i w miarę możliwości udzielenia pomocy.

 

19. W wypadku uporczywego i zawinionego zaniedbania lub lekceważenia udziału w katechezie i praktykach religijnych przez katechumena, duszpasterz winien możliwie w stosownym czasie uświadomić rodziców, że dziecko nie będzie mogło przystąpić do sakramentów świętych w oznaczonym terminie, bez podjęcia nauki oraz bez uzupełnienia braków w przygotowaniu.

 

20. W razie szczególnych okoliczności, jak np. wiek katechumena, jego trudności rozwojowe, ogólne zaniedbanie wychowawcze, duszpasterz winien roztropnie i życzliwie potraktować sprawę przygotowania katechumena w sposób odrębny, z uwagi na możliwość całkowitego zaniedbania i zobojętnienia religijnego. Należy w takim wypadku unikać pozorów bezdusznego formalizmu i rygoryzmu duszpasterskiego. W podobnych wypadkach może być wskazane osobne przystąpienie katechumena do sakramentów świętych, poza normalnym terminem uroczystości parafialnej.

 

21. Jest rzeczą zupełnie niewskazaną, ze względu na możliwość zaistnienia negatywnych wydźwięków wychowawczych, ażeby inicjatywę przyjęcia nieprzygotowanego lub niedbałego katechumena przejmował duszpasterz sąsiedniej parafii, nie zorientowany w stanie rzeczy, zwłaszcza bez porozumienia i uzgodnienia sprawy z kompetentnym proboszczem.

 

22. Bezpośrednio po uroczystej Komunii św. księża proboszczowie dokonują zapisu dzieci-neokomunikantów w „Liber neocommunicantium”.

 

23. Przygotowania dzieci do I spowiedzi i Komunii św. nie należy zlecać początkującym katechetom.

 

24. Usilnie zaleca się, aby domowe uroczystości rodzinne z racji I Komunii św. miały charakter religijny. Należy dążyć do tego, aby sprawy drugorzędne nie przesłoniły tego, co jest najbardziej istotne.

 

25. W związku z właściwym przygotowaniem dzieci do I spowiedzi i Komunii św. ustala się, że obowiązującą w diecezji wersję przykazań kościelnych podaje najnowsze wydanie diecezjalnego modlitewnika „Z Panem Bogiem”.

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk