Podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Janowie Podlaskim, w dniu 8 czerwca 2018 roku została przyjęta nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (PPK).

Jest to dokument adresowany do twórców programów katechetycznych i podręczników oraz katechetów. Treści PPK są skorelowane z treściami przekazywanymi podczas innych przedmiotów. Określają także wymagania, jakie można i należy postawić przed uczniem uczęszczającym na szkolne lekcje religii. Podstawa Programowa Katechezy wraz z nowym programem nauczania religii wejdzie w życie 1 września 2019 roku.

Od roku 2001 jest to już trzecia Podstawa Programowa Katechezy (2001, 2010, 2018). To dokument, który z jednej strony uwzględnia nowy system edukacji szkolnej, a z drugiej bierze pod uwagę proces przemian społecznych zachodzących w polskim środowisku.

Z chwilą, kiedy ogłoszono projekt reformy systemu edukacji (2015), podjęto działania zmierzające do przygotowania nowej Podstawy Programowej Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Wcześniej, podczas różnych sympozjów, debat i spotkań katechetycznych podejmowano temat nowego programu katechetycznego.

Powołano specjalny Zespół ds. projektu PPK. W jego skład weszli nie tylko katechetycy-teoretycy, ale także katecheci, którzy na co dzień zmagają się w pracy szkolnej. Pochodzą oni niemal ze wszystkich środowisk katechetycznych w Polsce. To był blisko 20-osobowy zespół, który w różnych grupach próbował wypracować pewien materiał.

Przygotowany projekt oddano zewnętrznym recenzentom: bibliście, liturgiście, moraliście, dogmatykowi, mariologowi, dydaktykom. Po recenzjach, które wpłynęły do Komisji Wychowania, zostały naniesione poprawki.

Na początku maja tego roku za pośrednictwem SKEP projekt został przesłany do konsultacji księży biskupów, którzy wnieśli wiele cennych uwag i sugestii.

Nowa podstawa programowa przyjmuje nowy podział edukacyjny: trzy etapy po cztery klasy. Klasy I-IV to cykl przygotowujący do Pierwszej Komunii i etap pokomunijny, wdrażający w praktykę częstej komunii świętej. Klasy V-VIII to przygotowanie do bierzmowania; w tych klasach zakłada się mistagogię. W poszczególnych działach tematycznych zostanie podkreślony związek z wydarzeniem historii zbawienia, znakiem sakramentalnym oraz życiem wiary.

Szkoła ponadpodstawowa to z kolei wychowanie do dorosłości chrześcijańskiej, pogłębienie znajomości Biblii i Tradycji, kształtowanie tożsamości kościelnej połączone z podejmowaniem przygotowania działań apostolskich. Na tym poziomie mocno jest podkreślona apologia wiary, czyli uzasadnienie wiary najpierw przez ucznia dla siebie samego, a później również po to, by stawać się apostołem. Ten wymiar misyjny jest mocno podkreślony w związku z dokumentami obecnego pontyfikatu.

Zdaniem Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego bp Marka Mendyka, przyjęty dokument bazuje na wieloletnim doświadczeniu obecności katechezy w szkole. Chcemy ją trochę urealnić i dostosować do czasów, w których żyjemy, a także do środowiska, w którym dzisiaj żyją młodzi ludzie. Zdaniem psychologów i socjologów co pięć lat do szkoły przychodzi nowe pokolenie młodych ludzi. Musimy mieć to na uwadze – podkreśla biskup. Dziś zauważamy, że wśród młodych ludzi zmienia się system wartości. Niepokoi nas sposób tworzenia relacji międzyludzkich. Wpływ na to ma technologia komunikacyjna, czy relacje w rodzinie. Musimy także wziąć pod uwagę problemy, którymi żyją młodzi ludzie w swoich środowiskach; wpływy liberalne są bardzo mocne – wskazuje hierarcha.

Biskup Marek Mendyk zwraca uwagę, że tym, co szczególnie skupiło uwagę osób przygotowujących nową podstawę programową, to ewangelizacyjny charakter naszego „być” w polskiej szkole. Trzeba naprawić nadwątlone relacje z rodzicami. Nie da się skutecznie poprowadzić katechezy dzieci i młodzieży w oderwaniu od katechezy dorosłych; to musi być ze sobą integralnie połączone.

Przyjęta przez biskupów podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce zastąpi dotychczasowy, powstały w 2010 roku dokument. Na jej podstawie opracowane teraz zostaną poszczególne programy nauczania dla lekcji religii, a także nowe podręczniki i materiały dydaktyczne. Jak wskazuje bp Marek Mendyk, bardzo prawdopodobne, że podręczniki oparte na nowej podstawie programowej trafią w ręce uczniów już we wrześniu 2019 roku.

/Źródło: KAI/

 

 

 

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk