Na mocy Listu apostolskiego w formie Motu proprio Antiquum ministerium Ojciec Święty ustanowił w całym Kościele posługę katechety. Będą ją pełniły osoby świeckie o głębokiej wierze i ludzkiej dojrzałości, według potrzeb duszpasterskich rozeznanych przez ordynariusza miejsca, wykonując ją w sposób świecki, zgodnie z naturą tej posługi.

W Watykanie zaprezentowano Nowe Dyrektorium o katechizacji

25-06-2020

Chciałbym, aby to nowe Dyrektorium o katechizacji, mogło być prawdziwą pomocą i wsparciem w odnowieniu katechezy w ramach całościowego procesu ewangelizacji, który Kościół realizuje od 2000 lat, aby świat dzięki temu mógł spotkać Jezusa z Nazaretu, Syna Bożego, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia – podkreślił dziś w Watykanie abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji podczas prezentacji  „Dyrektorium o Katechizacjiˮ  w języku włoskim. Jest to trzecie Dyrektorium od czasu Soboru Watykańskiego II.

Inspektor Ochrony Danych przypomina, że kwestiach kontrolowania uczestnictwa dzieci i młodzieży w szkolnych lekcjach religii nigdy nie wolno żądać od katechetów listy uczniów, którzy wypisali się lub zostali wypisani przez rodziców bądź innych opiekunów prawnych z katechezy. W ostatnim czasie KIOD rozstrzygnął, że nie należy pozyskiwać również listy uczniów uczestniczących w katechezie, co było w diecezjach dość rozpowszechnionym sposobem weryfikacji. („Kurenda” nr 44, poz. 177)

Podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Janowie Podlaskim, w dniu 8 czerwca 2018 roku została przyjęta nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (PPK).

Jest to dokument adresowany do twórców programów katechetycznych i podręczników oraz katechetów. Treści PPK są skorelowane z treściami przekazywanymi podczas innych przedmiotów. Określają także wymagania, jakie można i należy postawić przed uczniem uczęszczającym na szkolne lekcje religii. Podstawa Programowa Katechezy wraz z nowym programem nauczania religii wejdzie w życie 1 września 2019 roku.

Informacja Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wymagań edukacyjnych i oceniania w szkolnym nauczaniu religii.

Podstawa pro­gramowa kate­chezy Kościoła katolickiego w Polsce.

Dokument został przyjęty podczas 351. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 8 marca 2010 roku.

W Uroczystość Wniebowzięcia NMP roku 1997 zostało opublikowane w Watykanie Dyrektorium Ogólne o Katechizacji. Ukazało się trzydzieści lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II i ćwierć wieku po ogłoszeniu pierwszej Ogólnej Instrukcji Katechetycznej.

Konferencja Episkopatu Polski przyjęła nowelizację IV przykazania kościelnego dotyczącego postu i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Katolicy powinni zachować post we wszystkie piątki, zaś w czasie Wielkiego Postu także powstrzymać się od zabaw.

Olbrzymie znaczenie wychowania w życiu człowieka i ciągle zwiększający się wpływ wychowania na współczesny postęp społeczny stanowi przedmiot bacznego rozważania świętego Soboru Powszechnego. Istotnie, wychowanie młodzieży, a nawet ciągłe jakieś kształcenie dorosłych stają się łatwiejsze i zarazem bardziej palące w warunkach naszych czasów.

Jan Paweł II

ADHORTACJA APOSTOLSKA O KATECHIZACJI W NASZYCH CZASACH

(CATECHESI TRADENDAE)

Do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła Katolickiego

Konstytucja w art. 48 stanowi, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Art. 53 mówi m.in., że wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru.

Ks. prof. Tomasik: Lekcja religii w polskiej szkole odbywa się na mocy przepisów konstytucji, konkordatu oraz Ustawy o systemie oświaty.

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk